దేవుడు ఒక వ్యక్తా లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులా?

Translated to Telugu by Pastor John Moses

హీబ్రూ, గ్రీకు లేఖనాలు దేవుడు మా వ 0 తు పదాల వ్యక్తిలా ఒక "వ్యక్తి" అని ఎన్నడూ చెప్పడ 0 త్రిత్వవేత్తలు తరచూ వాదిస్తారు. అందువల్ల, దేవుని మూడు ముగ్గురు వ్యక్తులు అని ఏ గ్రంథమూ లేడని చెప్పినప్పటికీ, దేవుడు మూడు దైవిక వ్యక్తులుగా ఉంటాడని వారు నొక్కి చెప్పారు. ఇంకా, హీబ్రూ మరియు గ్రీకు భాషల్లోని ఖచ్చితమైన ఆంగ్ల భాషని అనువదించడంతో, "వ్యక్తి" అనే గ్రంథంలో దేవుని గురించి మాట్లాడటం లేదు కాబట్టి, బైబిల్ యొక్క మూల భాషలు మా ఆంగ్ల పదం "వ్యక్తి" అనే పదాన్ని సూచించేటప్పుడు ఖచ్చితమైన పదాన్ని ఉపయోగించవు ప్రజలు గాని. అందువల్ల, ఒక మనిషిగా ఒక మనిషిగా ఉనికిలో ఉన్న ఒకే వ్యక్తిగా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మడం సహేతుకంగా ఉంటుంది. బైబిల్ యొక్క అసలైన భాషలు నిజమైన వ్యక్తిని సూచించేటప్పుడు "వ్యక్తి" అనే పదాన్ని ఉపయోగించరు అయినప్పటికీ, బైబిలు హీబ్రూ మరియు గ్రీకు భాషల్లో అదే విధమైన పదాలను ఉపయోగించుకుంటుంది, అది ఆంగ్ల పదం వ్యక్తికి అదే ముఖ్యమైన అర్ధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సత్యాన్ని అనువది 0 చే 0 దుకు సరిగ్గా వేరుపర్చడానికి, హీబ్రూ, గ్రీకు భాష మాట్లాడే ప్రజలు మా వ్యక్తిని "వ్యక్తి" అని సూచి 0 చే ఒక వ్యక్తిని వర్ణి 0 చడానికి ఉపయోగి 0 చిన పదాలను మన 0 అడగాలి. ఈ ప్రశ్నకు సమాధాన 0 ఏమిట 0 టే, నిజంగా ఉంది. హీబ్రూ మరియు గ్రీకు పండితులు హృదయ మరియు ఆత్మ కోసం హీబ్రూ మరియు గ్రీకు పదాలు ఆంగ్ల పదం వ్యక్తి యొక్క అదే ముఖ్యమైన అర్ధం కలిగి గుర్తించారు. ఆసక్తికరంగా, "హృదయము" మరియు "ఆత్మ" లకు హీబ్రూ మరియు గ్రీకు పదాలు సమానంగా దేవుని మరియు వ్యక్తిగత వ్యక్తుల కోసం ఉపయోగించబడతాయి. అందువల్ల, దేవుణ్ణి ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది అని త్రిత్వ వాద్యం చెప్పుకుంటుంది, ఎందుకంటే లేఖనాల్లోని వ్యక్తిని ఉపయోగించడం అనే పదం చాలా తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది. బైబిల్ దేవుని లేదా ఒక వ్యక్తి మానవుడిని వివరించడానికి హిబ్రూ పదమైన " నెఫెష్ " (ఆంగ్లంలో "సోల్" అని అనువదించినప్పుడు), అది ఏమనగా ఏక ఆత్మగా వర్ణించబడుతున్న వ్యక్తి మరియు వ్యక్తిగత మానవుని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఒక వ్యక్తి.హీబ్రూ పద 0 " నెఫెష్ " ను "ఆత్మ" గా లేదా "వ్యక్తి" గా అనువది 0 చవచ్చు. అ 0 దువల్ల, ప్రాచీన హెబ్రీయులు, గ్రీకులు దేవుని, మనుష్యులను వర్ణి 0 చడానికి మాటలు ఉపయోగి 0 చారు. , "" మనస్సు, "మరియు" ఆత్మ "అనే పదాలను ఆంగ్ల భాష మాట్లాడే ప్రజలు సాధారణంగా" వ్యక్తి "అని పిలుస్తారు. ఆదికాండము 8:21, " యెహోవా అతనితో చెప్పాడు HEART ( లెబ్ = "హృదయం," ext. "అంతర్గత వ్యక్తి" ), "నేను మానవుని మూలంగా భూమిని శపించను, MAN'S HEART ( leb = "గుండె," ext. "అంతర్గత వ్యక్తి" ) అతని యవ్వనంలో చెడు ఉంది. "

జెనెసిస్ 2: 7 KJV, "మరియు యెహోవా దేవుడు భూమి యొక్క దుమ్ము యొక్క మనిషి ఏర్పాటు, మరియు జీవితం యొక్క శ్వాస తన నాసికా లోకి ఊపిరి; మరియు మనిషి ఒక దేశం అయ్యాడు ఆత్మ ( నెఫెష్ = "ఆత్మ, జీవనం, జీవితం, ఆత్మ, వ్యక్తి" - NAS కాంకర్డన్స్ ). "

ఆదికా 0 డము 8: 21 లో యెహోవా దేవుడు తనను తాను గురి 0 చి మాట్లాడాడు, అదే విధ 0 గా, "హృదయ 0" ఉ 0 డడ 0 మానవుడు, అదే ప్రేరణ గ్ర 0 థ 0 లోని వాక్య 0 లో ఒకే "హృదయ 0" లేదా "లోపలి వ్యక్తి" ఉ 0 దని గమని 0 చాడు. దేవుని 1 శామ్యూల్ 2:35 లో ఆయన తనకు ఒకే "హృదయం" మరియు స్వీయ పద్యం లో ఒక "సోల్" ఉందని పేర్కొన్నాడు.

"నేను అప్ నా కోసం ఒక నమ్మకమైన పూజారి, ఎవరు ఏమి ప్రకారం చేయకూడదు లేవనేత్తుతాము నా గుండె ( leb = "గుండె," ext. "అంతర్గత వ్యక్తి" ) మరియు నా ఆత్మ ( nephesh = "వ్యక్తి" ).

దేవుని యొక్క ఆత్మ ( మేనల్లుడు ) మరియు హృదయం ( లెబ్ ) కోసం అదే హీబ్రూ పదాలు కూడా మనిషి యొక్క ఆత్మ ( మేనల్లు ) మరియు హృదయం ( లేబ్ ) కోసం ఉపయోగించబడుతున్నాయని ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడవచ్చు .

దేవుడు ఒక మానవుడు కాడు ( నంబర్స్ 23:19 "దేవుడు ఒక వ్యక్తి కాదు" ), చాలామంది నిజాయితీ గల క్రైస్తవులు దేవుడు "ఒక వ్యక్తి" అని పిలువబడరాదు అని నమ్ముతారు. అయినప్పటికీ, ఆంగ్ల పదం వ్యక్తికి "హృదయం " ( హెబ్రీ లెబ్ = "హృదయం" లేదా "అంతర్గత వ్యక్తి" -సాథాంగ్స్ - జనము 8: 1 సామ్ 2: 35 ) మరియు "ఆత్మ" ( హెబ్. " నెఫెష్ " మరియు గ్రీక్ " psuché " = "వ్యక్తి" (బైకర్ యొక్క ఎవాంజెలికల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ బిబ్లికల్ థియాలజీ , వాల్టర్ A. ఎల్వెల్ చే ఎడిట్ చేయబడింది ) ).కూడా కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ దేవుడు "వ్యక్తి" గా పిలుస్తాడు (హెబ్రీయులు 1: 3) వాచ్యంగా ఒక "పర్సన్" గా ఒకే "జీవుల ఎసెన్స్" అంటే బీయింగ్ దేవుని పదార్థ లేదా ఎసెన్స్ కోసం "రక్త ప్రసరణ లోపము వలన సిర రక్తం నిల్వయై ఆప్రాంతములో రక్తాథిక్యత కలుగుట " (హెబ్రీయులు ఎందుకంటే 1: 3 రాష్ట్రాలు కుమారుడు "ఆయన మహిమను ప్రకాశి 0 పజేయును ఎక్స్ప్రెస్ చిత్రం అతని వ్యక్తి. "యేసు ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగా మారిన తండ్రి తండ్రి అని సందర్భం రుజువు చేస్తుంది ). అదేవిధంగా, "దేవుడే ఒక వ్యక్తి" అని అనువదించబడిన బైబిల్ చెబుతుంది ( గలతీయులకు 3:20 ).

దేవుడు ఒక "మనసు", "ఒక హృదయం", "ఆత్మ" మరియు ఒక వ్యక్తి "ఆత్మ" కలిగి ఉన్నాడని మనకు చూపించడానికి ఉదాహరణలు లేఖనాల్లో ఉన్నాయి. వాస్తవానికి, అదే హీబ్రూ మరియు గ్రీకు పదాలు మనస్సు, హృదయం, ఆత్మ మరియు ఆత్మ యొక్క మనస్సు, హృదయం, ఆత్మ మరియు ఆత్మ వంటి ఆత్మ కోసం దేవుని కొరకు ఉపయోగిస్తారు.

దేవుడు జెరెలో చెప్పాడు. 32:35, "... అది నా MY ఎంటర్ చేసింది MIND ( లెబ్ = "హృదయం," ext "by inner person", Strong's ) వారు యూదులను పాపం చేయటానికి, ఈ అసహ్యకరమైనదిగా చేయాలని. "

ఆదికాండము 8:21, "యెహోవా చెప్పాడు ఆయన లో HEART ( " స్ట్రాంగ్స్ " ప్రకారం, లెబ్ = "హృదయం," ext. "అంతర్గత వ్యక్తి" ), "నేను మానవుని కారణంగా మళ్ళీ భూమిని శపించను, MAN'S HEART ( లెబ్ = "హృదయం," ext "by inner person", Strong's ) తన యువత నుండి దుష్టుడు. "

ఒకే మానవ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి అని పిలువబడుతున్నందున, అతను అదృశ్యమైన ఆధ్యాత్మిక హృదయం ఉన్నందున దేవుడు అదృశ్య ఆధ్యాత్మిక హృదయముతో తనను గురించి మాట్లాడాడు. కాబట్టి, మనిషి యొక్క గుండె మరియు దేవుని గుండె ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒకే ఆత్మ మరియు దేవుని ఒకే ఆత్మ మాట్లాడుతుంది .

యోహాను 4:24 (KJV), "దేవుడు ఒక ఆత్మ ( న్యుమా ): మరియు ఆ ఆరాధన హిమ్ ( ఒకే ఆత్మ వ్యక్తి ) ఆత్మ మరియు నిజం లో అతనిని పూజించే ఉండాలి. "